ARCHITEKT
Piotr Kowalczyk
Kompetencje
Szerokie doświadczenie w projektowaniu obiektów handlowych, wielofunkcyjnych, użyteczności publicznej i innych inwestycji komercyjnych, nabył w Polsce, Rosji, Niemczech, Ukrainie i Węgrzech. Biegle posługuje się językiem angielskim. Dysponuje swobodą w kontaktach międzynarodowych. Doświadczenie inżynierskie, oraz rozumienie i wyczucie detalu umożliwiają mu skuteczne mierzenie się ze złożonymi zagadnieniami technicznymi i przestrzennymi. Poszukuje równowagi między funkcją, technologią oraz kompozycją i estetyką.
Koordynuje i zarządza projektami złożonych zamierzeń inwestycyjnych. Współpracuje z doświadczonymi projektantami branżowymi, międzynarodowymi konsultantami, rzeczoznawcami i specjalistami zapewniając profesjonalny poziom doradztwa i usług projektowych. Prowadzi i nadzoruje wszystkie fazy inwestycyjne. Posiada kompetencje
w zakresie procedur administracyjnych oraz wymagań formalno-prawnych. Zapewnia pełną obsługę projektową – koncepcje, projekty budowlane i przetargowe, dokumentacje wykonawcze, aż po nadzór autorski w trakcie realizacji. Sporządza profesjonalne ekspertyzy, analizy, studia wykonalności, analizy staranności projektowej, oceny techniczne, itp.
Wszelkie usługi poprzedza gruntowną analizą oraz zrozumieniem potrzeb
i oczekiwań. Ściśle współpracując, realizuje zadania ku pełnemu zadowoleniu i satysfakcji Klienta.
Competence
Acquired extensive experience designing retail, mixed-use, public service and commercial developments in Poland, Russia, Ukraine, Germany, Hungary. English proficiency. Acts comfortable in international environment.

Engineering expertise, understanding and sence of detail, enables him to successfully challenge sophisticated technical and spatial issues. 

Seeks balance between function, technology, composition and esthetics.

Manages complex developments, large-scale projects and designs. Cooperates with highly qualified branch designers, international consultants, technical experts and specialists providing professional consultancy and design services. Has competent knowledge of administrative procedures, permitting processes and legal requirements, successfully conducting all development stages. Provides full scope design services - concept designs, design development, building permit and tender designs, construction documentation and author‘s on-site supervision. Delivers professional surveys, analysis, feasibility studies, development due diligence, technical peer reviews, etc.
All services precedes with thorough understanding of needs and expectations. Cooperating in close contact, completes the tasks and processes to Client‘s final and full satisfaction.
Kwalifikacje zawodowe
■    Magister Inżynier Architekt
              Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
■    Uprawnienia budowlane i projektowe bez ograniczeń od 1994
■    Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów
Professional qualifications
■    Master of Science in Architecture
              Architecture Department at Warsaw University of Technology
■    Architectural Design License - since 1994
■    The Polish Chamber of Architects member
Nagrody i Wyróżnienia
■   2003 - Nagroda Ministra Infrastruktury
                    za Wybitne Osiągnięcia Twórcze
                    w dziedzinie Architektury i Budownictwa
■   2010 - Centrum Handlowe Ikea Port Łódź - Główny Projektant
                    Nagroda I Stopnia i Tytuł „Budowy Roku 2010“
                    przyznane przez Polski Związek Inżynierów i Techników  
                    Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury
                    oraz Główny Urząd Nadzoru Budolanego
■   2003 - Sąd Rejonowy w Rzeszowie - współautor
                    Pierwsza Nagroda
                    w konkursie architektonicznym SARP
■   2002 - Kwatera Główna NATO - współautor
                    Projekt zakwalifikowany do czołowej 20 spośród 1400
                    startujących w wieloetapowym Międzynarodowym Konkursie
                    Architektonicznym organizowanym przez NATO
■   1999 - Ambasada Polska w Berlinie - współautor
                    Pierwsza Nagroda w konkursie architektonicznym
                    organizowanym przez Ministerstwo Sraw Zagranicznych
                    oraz SARP
■   1999 - Renowacja Budynku Starej Biblioteki UW - współautor
                    Pierwsza Nagroda w konkursie architektonicznym    
                    organizowanym przez Uniwersytet Warszawski i SARP
Distinctions and Awards
■   2003 - Awarded for Outstanding Creativity Echievements
                     in Architecture and Construction Engineering
                     by The Minister of Infrastructure
■   2010 - Ikea Port Łódź Retail Center – as Principal Architect
                     The Best Industrial and Retail Development Awarded
                     by The Polish Union of Building Engineers and
                     Technicians PZITB, The Ministry of Infrastructure
                     and The Construction Supervision Chief Office
■   2003 - Rzeszów District Court – as co-author
                     Awarded First Prize in an Architectural Competition
                     orginised by The Polish Architects' Association SARP
■   2002 - NATO Headquarters – as co-author
                     identified as one of the top 20 out of 1400 initial
                     participants in an multi-stage International Architectural
                     Contest organised by NATO
■   1999 - Polish Embassy in Berlin – as co-author
                     Awarded First Prize in an Architectural Competion
                     organised by The Polish Foreign Office and SARP
■   1999 - Refurbishment of The Warsaw University Old Library
                     Building as co-author
                     Awarded First Prize in an Architectural Competion
                     organised by Warsaw University and SARP
Ważniejsze Realizacje
■    ALAB Laboratoria - Warszawa
    Centrum Handlowe Ikea Port Łódź

■    Centrum Handlowe Skorosze – Warszawa
■    Europe Centre – Kalingrad, Rosja
■    Leopolis Centre – Lwów, Ukraina
■    Kompleks Sądu Najwyższego – Warszawa
Major Executed Developments
    ALAB Laboratories - Warsaw
■    Ikea Port Łódź Retail Centre

■    Skorosze Shopping Centre – Warsaw
■    Europe Centre – Kaliningrad, Russia
■    Leopolis Centre – Lviv, Ukraine
■    Supreme Court of Poland – Warsaw
Miałem przywilej i przyjemność współpracy ze Studio Quadra, BBK Architekci i innymi wiodącymi warszawskimi biurami projektowymi, zapewniając usługi ku zadowoleniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Inter IKEA Centers Poland, Carrefour Polska, Echo Investments, TK Development, GMG Development, 
ALAB Laboratoria i innych.
I had the pleasure and privilege to cooperate with Studio Quadra, BBK Architects, and other leading Warsaw architectural companies, providing services to contentment of Polish Foreign Office, Polish Ministry of Justice, Inter IKEA Centers Poland, Carrefour Polska,
Echo Investments, TK Development, GMG Development,
ALAB Laboratories and others.
 
  

+48 501 072 746 
architekt@piotrkowalczyk.com.pl